سیستم تهویه لوله فاضلاب

سیستم تهویه یکی از مهمترین قسمتهای شبکه لوله کشی فاضلاب را تشکیل می دهد و وظیفه اصلی آن این است که فشار هوا را در لوله های فاضلاب در حد فشار جو و محل نگاه می دارد. برای اینکه سیستم فاضلاب بخوبی تهویه شود تکنسین مربوط باید معلومات دقیقی در مورد اصول حاکم بر فشار جو داشته باشد.

سیستم تهویه لوله فاضلاب

سیستم تهویه لوله فاضلاب

همچنین باید بتواند اصول کار سیفون، فشار و خلاء را با سیستم تهویه ارتباط دهد. تا پس از بکار افتادن سیستم فاضلاب بتوان بخوبی از بهره برداری کرد. آزمایشات ثابت کرده است که اگر در تمام طول مدت کار شبکه فشار هوای داخل لوله ها ثابت بماند با قطر کمتر لوله فاضلاب می توان تعداد بیشتری از وسایل بهداشتی را در یک لوله تخلیه نمود.

عواملی که در ثابت نگه داشتن فشار هوا موثرند باعث افزایش تعداد لوله های تهویه یا (هواکش ها) و قطر آنها و کاهش قطر لوله فاضلاب می شوند. با این عمل امکان تخلیه وسایل بهداشتی در یک لوله فراهم شده است، مهمترین آثار مثبت لوله های تهویه در شبکه های لوله کشی فاضلاب برطرف نمودن چهار مشکل اساسی زیر می باشد:

  1. از بین رفتن آب بندی سیفون
  2. تاخیر در تخلیه فاضلاب
  3. خراب شدن مصالح لوله کشی
  4. خارج شدن بوی نامطبوع از داخل آب سیفون

روشهای تهویه سیستم فاضلاب

برای تهویه شبکه لوله کشی فاضلاب روش های مختلفی می توان بکار برد. انتخاب روش تهویه بستگی به طرز نصب و دسته بندی وسایل بهداشتی دارد. بطور کلی سیستم کامل لوله کشی تهویه ترکیبی از چند روش مختلف است. زمانی گفته می شد که هر یک از وسایل بهداشتی باید جداگانه تهویه شود ولی تدریجا ثابت شد که تهویه جداگانه برای هر یک از لوازم بهداشتی ضرورت چندانی ندارد و چون از نظر اقتصادی هم مقرون به صرفه نیست روش های دیگری برای تهویه بکار می رود.

  • سیستم تهویه انفرادی
  • سیستم تهویه مشترک
  • سیستم تهویه مداری یا دسته جمعی
  • سیستم تهویه برای تعدیل فشار
  • سیستم تهویه مرطوب
  • سیستم تهویه حلقوی